Osigurana sredstva za jednokratnu pomoć umirovljenicima u FBiH, isplata 5. kolovoza

Vlada Federacije BiH je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela Uredbu o jednokratnom novčanom iznosu mirovine kao podrška umirovljenicima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom uređuje se isplata novčanog iznosa mirovine za srpanj 2021. godine korisnicima mirovina Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su rezidenti Bosne i Hercegovine, cilj uredbe, kategorije korisnika i izuzeci od isplate, visina iznosa, kao i vremenski okvir isplate.

Iznos na mirovinu se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika mirovina, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID 19.

Ukupna sredstva za provođnje ove uredbe osigurana su u proračunu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos isplaćuje se samo korisnicima mirovina koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Iznos od 120 KM isplaćuje se korisnicima mirovina koji ostvaruju pravo do visine zajamčene mirovine i zajamčenu mirovinu (478,91 KM), a iznos od 100 KM korisnicima mirovina koji ostvaruju pravo preko visine zajamčene mirovine. Korisnicima prava na djeljivu obiteljsku mirovinu pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos koji se isplaćuje prema ovoj uredbi smatra se mirovinom, u skladu sa odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te je sastavni dio mirovine za srpanj 2021. godine, a isplatit će se 5. kolovoza 2021. godine.

U obrazloženju Uredbe je navedeno da se na sastanku predstavnika Saveza udruženja umirovljenika u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda za MIO razgovaralo o iznalaženju rješenja kojim bi se umirovljenicima osigurao određeni vid pomoći. Obzirom da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za usklađivanje mirovina, Vlada Federacije BiH je, uvažavajući realne financijske mogućnosti pčroračuna FBiH, u želji da pomogne umirpovljenicima u prevazilaženju posljedica izazvanih pandemijom, a prije svega troškova zdravstvene zaštite, ponudila podršku u vidu jednokratne novčane podrške. Uredbe je donesena po Zaključku Vlade od 1.7.2021. godine, kojim je zaduženo resorno federalno ministarstvo da pripremi prijedlog podzakonskog akta.

Za podršku umirovljenicima osiguran je iznos od 42 milijuna KM iz proračuna FBiH za 2021. godinu, priopćeno je iz Vlade FBiH.

 

 
index Instagram400x230 youtube