Vlada FBiH traži manje tarife za usluge notara i odvjetnika

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odvjetništvu FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konzultacije sa Odvjetničkom komorom Federacije BiH, dok za odvjetnike obrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.

Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 14.11.2019. godine kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i odvjetnikai, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.

Kako je u važećem Zakonu o odvjetništvu Federacije BiH propisano da Skupština Odvjetničke komore FBiH predlaže tarifu, koju odobrava Federalno ministarstvo pravde nakon konsultacija sa ostalim relevantnim ministarstvima, ovu odredbu je bilo potrebno izmijeniti kako bi bila definirana jasna uloga Federalnog ministarstva pravde u samostalnom donošenju tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i tako osigurali uvjeti za provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Razlog za donošenje ovog zakona, također, predstavlja i propisivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad odvjetnika po službenoj dužnosti. Dosadašnji zakon je predviđao donošenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u FBiH i on nije sadržavao odredbu kojom bi bilo uređeno pitanje nagrada za rad odvjetnika po službenoj dužnosti.

Kako primjena aktualne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u FBiH proizvodi značajna financijska opterećenja po budžetska sredstva, Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o odvjetništvu FBiH definiran je pravni osnov za uređenje ove oblasti putem podzakonskog akta koji bi donijelo Federalno ministarstvo pravde.

Prijedlog zakona je Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje upućen po skraćenom postupku.

 
index Instagram400x230 youtube