Projektima donijeli novu vrijednost pacijentima, medicinsku opremu, ali i napravili veliki transfer znanja

O stanju i općenito razini zdravstva kod nas se nerijetko s pravom kritički govori, međutim, ima pozitivnih primjera koji govore posve drugačije, da slika ipak nije tako crna, da zdravstveni djelatnici i njihova ustanova rade i djeluju tako da zaslužuju javne pohvale i potporu.

Jedan takav afirmativan i poželjan primjer je Dom zdravlja Ljubuški. S više od 20 svojih odjela i službi te specijalističke usluge svojih i vanjskih specijalista, ljubuški Dom zdravlja pruža najveći dijapazon usluga primarne zdravstvene zaštite u zapadnoj Hercegovini i šire. No, to nije njihov najveći i krajnji domet, ističu se i po drugim segmentima, tako da je lepeza zdravstvenih usluga dodatno kvalitativno i kvantitativno šira, svestranija i bogatija.

“Ono što Dom zdravlja Ljubuški razlikuje od ustanova primarne zdravstvene zaštite u okružju, odnosno u cijeloj BiH, a i šire, jest zdravstvena skrb o bolesnicima u terminalnim fazama njihove bolesti, koja se već više od deset godina pruža u našem Hospiciju Božanskog milosrđa. Do sada su se djelatnici hospicija brinuli o nešto više od 440 bolesnika, koji su bili smješteni u hospiciju ili im je palijativna skrb pružana u njihovim domovima preko mobilnog palijativnog tima i naše patronažne službe”, ističe iznimno važnu i humanu zdravstvenu uslugu, koju nemaju mnoge znatno veće i razvijenije sredine, dr. Ivan Landeka, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški i dodaje: “Uz zdravstvene usluge primarne razine koje se kontinuirano unaprjeđuju, specijalističko-konzultativnu zdravstvenu djelatnost koju pružaju specijalisti iz Doma zdravlja i vanjski suradnici iz SKB-a Mostar (urolog, neurolog, otorinolaringolog, kirurg, ortoped), posebno vrijedi istaknuti skrb za djecu s poteškoćama u psihomotornom razvoju, koju pružamo u našem Centru za rani rast i razvoj kroz dijagnostičke i terapijske usluge logopeda, prof. rehabilitatora–defektologa, dva Bobath terapeuta te radnog terapeuta.

Prošle smo godine uz pomoć našeg županijskog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi realizirali nabavu ADOS dijagnostičkog protokola kao zlatnog standarda za dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra, a očekujemo da će u svibnju ove godine naša dva Bobath terapeuta završiti napredni Bobath (baby) tečaj, koji će se održati u Ljubuškom u Domu sv. Ante na Humcu, čime će njihov rad biti dodatno unaprijeđen. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dodatna je vrijednost koja krasi ljubušku zdravstvenu ustanovu, gdje se više od 20 godina vrše usluge fizikalne medicine i rehabilitacije.

Postupno se nabavljala oprema i uređaji, a trenutačno pozornost privlače dva – uređaj za funkcionalnu magnetsku stimulaciju i uređaj za magnetsku terapiju bola.” Ravnatelj Landeka kaže da takve uređaje u cijeloj BiH ima četiri, pet specijaliziranih ustanova, a na razini primarne zdravstvene zaštite moguće još samo jedna.

Nabava tih i drugih uređaja ostvarena je kroz dva velika projekta prekogranične suradnje iz Programa Interreg IPA CBC Hrvatska – BiH – Crna Gora. Oba projekta su bila vezana uz poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga palijativne skrbi u prekograničnom području. Prvi projekt pod nazivom Q-Access HC bio je realiziran u suradnji s Domom zdravlja Metković, njegova ukupna vrijednost bila je 625.000 eura, a 85 posto bila su financijska sredstva Europske unije. U drugom projektu pod nazivom IMPHACT, čija je ukupna vrijednost bila nešto više od 890.000 eura, suradnja je proširena pa su, uz prethodne partnere, u projektu sudjelovali Dom zdravlja Zenica i Dom zdravlja Podgorica iz Crne Gore. “Realizacijom ovih projekata donijeli smo novu vrijednost svim korisnicima naših usluga te nabavili vrijednu medicinsku opremu koju zasigurno ne bismo mogli nabaviti vlastitim financijskim sredstvima. Posebno bih istaknuo nabavu novog vozila hitne medicinske pomoći sa svom potrebnom medicinskom opremom, zatim UZV uređaja te uređaja za funkcionalnu magnetsku stimulaciju i magnetsku terapiju bola, čime smo značajno unaprijedili usluge fizikalne rehabilitacije naših bolesnika.

Ono što posebno ističemo kao vrijednost ovih projekata veliki je transfer znanja. Kroz projekte smo organizirali prvi kongres palijativne medicine u BiH, održali brojne edukacije za naše djelatnike koji rade u hospiciju te u sklopu studijskih posjeta posjetili hospicije u Velikoj Britaniji, Sloveniji, Austriji, Poljskoj i Švedskoj”, ističe dr. Landeka.

Prekogranična suradnja

Sredinom prošle godine s partnerima iz domova zdravlja Metković, Zenica i Tivat pripremljen je novi projekt prekogranične suradnje, koji je prijavljen na javni poziv u sklopu Interreg IPA programa. U Domu zdravlja Ljubuški nadaju se kako će prijava biti uspješna, a rezultati se očekuju u idućih nekoliko mjeseci.

Projekt je primarno tematski usmjeren na preventivnu zdravstvenu zaštitu, a planira se kroz redovite sistematske preglede radno aktivne populacije prevenirati ili otkriti u ranoj fazi brojne kronične bolesti i tako spriječiti njihove komplikacije.

 
index Instagram400x230 youtube