Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

U prilogu pogledajte "Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem".

Natemelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine FederacijeBiH“ br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova („Službene novine Federacije BiH“ br. 17/14), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Ljubuški br. 01-02-2903/23 od 30.10.2023.godine, Gradonačelnik  r a s p i s u j e

 J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški

usmenim javnim nadmetanjem

I.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni br.

       K.O.

Novi

k.č.br.

Stari

k.č.br.

Pov./m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Proboj Gornji

1073/4

7/216

2366

8.281,00

1.000,00

2.

Bijača

1/16

44/547

1000

4.000,00

1.000,00

3.

Bijača

1/25

44/558

724

2.534,00

1.000,00

4.

Bijača

1/28

44/561

637

2.229,50

1.000,00

5.

Mostarska Vrata

366/7

/

1573

8.651,50

1.000,00

6.

Humac

2182/139

/

72

1.944,00

1.000,00

7.

Hrašljani

468/128

/

1182

29.550,00

2.955,00

8.

Hrašljani

468/129

/

1182

29.550,00

2.955,00

9.

Hrašljani

468/130

/

1182

29.550,00

2.955,00

10.

Hrašljani

468/131

/

1182

29.550,00

2.955,00

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu zaključno do 28. studenog 2023. godine.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____“, vrsta prihoda: 722 431, općina 059 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti sljedeće:

za fizičke osobe:

  • dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji;
  • ovjereni preslik osobne iskaznice;
  • broj tekućeg računa (potvrda banke).

 

za pravne osobe:

  • dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji;
  • aktuelni izvod iz sudskog registra(original ili ovjerena fotokopija,ne stariji od 6. mj.);
  • broj tekućeg računa (potvrda banke).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć ovjerenu od nadležnog organa (sud, nadležna gradska služba,notar).

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VI. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor.

Kupac predmetne nekretnine bit će naknadno obaviješten o potpisivanju Ugovora koje će se održati u prostorijama ove Službe.

Troškove obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (soba br. 2)i to u:

- četvrtak, 30.11.2023. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 1-5;

- petak, 01.12.2023. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 6-10.

 

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati.

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                               Vedran Markotić

Poslijednja izmjena danaUtorak, 14 Studeni 2023 08:50
 
index Instagram400x230 youtube