Objavljen javni poziv: Grad Ljubuški subvencionira rad privatnih vrtića

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/23), Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadesettisuća konvertibilnih maraka) po korisniku subvencije.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU
Kako bi ostvarili pravo na subvenciju, dječji vrtići su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da imaju sjedište na području grada Ljubuškog,
b) da su osnovani od strane fizičke osobe,
c) da imaju odobrenje za početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja izdano od nadležne službe Gradske uprave Ljubuški,
d) da imaju rješenje nadležnog Ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića sukladan zakonu.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, dječji vrtići trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:
• Prijavni obrazac (u prilogu ovog Javnog poziva),
• Aktualni izvod iz sudskog registra, s tim da datum izdavanja originala ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca,
• Rješenje o početku obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja izdano od nadležne službe Gradske uprave Ljubuški,
• Rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića sukladan zakonu,
• Popis djece koja su trenutni korisnici dječjeg vrtića (Gradska uprava zadržava pravo provjere točnosti popisa).

IV. OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-545.
Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se:
– osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU ZA PRIVATNE DJEČJE VRTIĆE NA PODRUČJU GRADA LJUBUŠKOG ZA 2023. GODINU” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis dječjih vrtića koji ostvare pravo na subvenciju bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02/1-05-786/23
Ljubuški, 16. ožujka 2023. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Poslijednja izmjena danaUtorak, 21 Ožujak 2023 08:41
 
index Instagram400x230 youtube